والپست منقطع/وال پست منقطع

قیمت والپست منقطع تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

والپست منقطع/وال پست منقطع

قیمت والپست منقطع تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

فیلتر
x

فیلتر ها

کد محصول قیمت طول عرض دیوار ضخامت واحد موجودی سبد خرید جنس و پوشش نوسانات
< >والپست منقطع 1/8 عرض20 طول20 535,000 ﷼
505,000 ﷼
طول : 20 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 535,000 ﷼
505,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.0%-
< >والپست منقطع1/8 عرض20 طول30 800,000 ﷼
760,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 800,000 ﷼
760,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.3%-
< >والپست منقطع1/8 عرض20 طول40 1,045,000 ﷼
995,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,045,000 ﷼
995,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.5%-
< >والپست منقطع1/8 عرض20 طول50 1,330,000 ﷼
1,265,000 ﷼
طول : 50 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,330,000 ﷼
1,265,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.6%-
< >والپست منقطع1/8 عرض15 طول20 455,000 ﷼
430,000 ﷼
طول : 20 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 455,000 ﷼
430,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.1%-
< >والپست منقطع1/8 عرض15 طول30 685,000 ﷼
650,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 685,000 ﷼
650,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.5%-
< >والپست منقطع1/8 عرض15 طول40 895,000 ﷼
850,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 895,000 ﷼
850,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست منقطع1/8 عرض15 طول50 1,135,000 ﷼
1,080,000 ﷼
طول : 50 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,135,000 ﷼
1,080,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.4%-
< >والپست منقطع1/8 عرض13 طول20 450,000 ﷼
425,000 ﷼
طول : 20 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 450,000 ﷼
425,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست منقطع1/8 عرض13 طول30 675,000 ﷼
640,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 675,000 ﷼
640,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.8%-
< >والپست منقطع1/8 عرض13 طول40 880,000 ﷼
835,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 880,000 ﷼
835,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست منقطع1/8 عرض13 طول50 1,115,000 ﷼
1,060,000 ﷼
طول : 50 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,115,000 ﷼
1,060,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.4%-
< >والپست منقطع1/8 عرض12 طول20 420,000 ﷼
400,000 ﷼
طول : 20 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 420,000 ﷼
400,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست منقطع1/8 عرض12 طول30 640,000 ﷼
605,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 640,000 ﷼
605,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.8%-
< >والپست منقطع1/8 عرض12 طول40 830,000 ﷼
790,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 830,000 ﷼
790,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.3%-
< >والپست منقطع1/8 عرض12 طول50 1,060,000 ﷼
1,005,000 ﷼
طول : 50 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,060,000 ﷼
1,005,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.5%-
< >والپست منقطع1/8 عرض10 طول20 390,000 ﷼
370,000 ﷼
طول : 20 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 390,000 ﷼
370,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.3%-
< >والپست منقطع1/8 عرض10 طول30 585,000 ﷼
555,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 585,000 ﷼
555,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.8%-
< >والپست منقطع1/8 عرض10 طول40 770,000 ﷼
730,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 770,000 ﷼
730,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.4%-
< >والپست منقطع1/8 عرض10 طول50 975,000 ﷼
925,000 ﷼
طول : 50 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 975,000 ﷼
925,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.6%-
< >والپست منقطع1/8 عرض8 طول20 365,000 ﷼
345,000 ﷼
طول : 20 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 365,000 ﷼
345,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.4%-
< >والپست منقطع1/8 عرض8 طول30 550,000 ﷼
520,000 ﷼
طول : 30 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 550,000 ﷼
520,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.9%-
< >والپست منقطع1/8 عرض8 طول40 715,000 ﷼
680,000 ﷼
طول : 40 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 715,000 ﷼
680,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.4%-
< >والپست منقطع1/8 عرض8 طول50 895,000 ﷼
850,000 ﷼
طول : 50 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 895,000 ﷼
850,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض20طول40 1,085,000 ﷼
1,030,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,085,000 ﷼
1,030,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.4%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض20طول30 830,000 ﷼
790,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 830,000 ﷼
790,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.3%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض15طول40 925,000 ﷼
880,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 925,000 ﷼
880,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.7%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض15طول30 710,000 ﷼
675,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 710,000 ﷼
675,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.5%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض13طول40 910,000 ﷼
865,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 910,000 ﷼
865,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.1%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض13طول30 695,000 ﷼
660,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 695,000 ﷼
660,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.5%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض12طول40 865,000 ﷼
820,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 865,000 ﷼
820,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض12طول30 660,000 ﷼
625,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 660,000 ﷼
625,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.6%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض10طول40 795,000 ﷼
755,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 795,000 ﷼
755,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.3%-
< >والپست گیره دار1/8 ضد زنگ عرض10طول30 605,000 ﷼
575,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 605,000 ﷼
575,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.7%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض20طول20 565,000 ﷼
535,000 ﷼
طول : 20 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 565,000 ﷼
535,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.8%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض20طول30 855,000 ﷼
810,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 855,000 ﷼
810,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.2%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض20طول40 1,115,000 ﷼
1,060,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,115,000 ﷼
1,060,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.4%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض20طول50 1,415,000 ﷼
1,345,000 ﷼
طول : 50 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,415,000 ﷼
1,345,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.5%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض15طول20 480,000 ﷼
455,000 ﷼
طول : 20 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 480,000 ﷼
455,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
2.2%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض15طول30 725,000 ﷼
690,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 725,000 ﷼
690,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.4%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض15طول40 955,000 ﷼
905,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 955,000 ﷼
905,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.1%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض15طول50 1,210,000 ﷼
1,150,000 ﷼
طول : 50 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,210,000 ﷼
1,150,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.3%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض13طول20 475,000 ﷼
450,000 ﷼
طول : 20 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 475,000 ﷼
450,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.1%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض13طول30 710,000 ﷼
675,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 710,000 ﷼
675,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.5%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض13طول40 930,000 ﷼
885,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 930,000 ﷼
885,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.7%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض13طول50 1,185,000 ﷼
1,125,000 ﷼
طول : 50 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,185,000 ﷼
1,125,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.7%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض12طول20 450,000 ﷼
425,000 ﷼
طول : 20 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 450,000 ﷼
425,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.2%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض12طول30 675,000 ﷼
640,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 675,000 ﷼
640,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.5%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض12طول40 885,000 ﷼
840,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 885,000 ﷼
840,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.2%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض12طول50 1,120,000 ﷼
1,065,000 ﷼
طول : 50 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,120,000 ﷼
1,065,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.4%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض10طول20 410,000 ﷼
390,000 ﷼
طول : 20 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 410,000 ﷼
390,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.3%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض10طول30 620,000 ﷼
590,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 620,000 ﷼
590,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.7%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض10طول40 815,000 ﷼
775,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 815,000 ﷼
775,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.3%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض10طول50 1,035,000 ﷼
985,000 ﷼
طول : 50 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,035,000 ﷼
985,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.5%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض8طول20 385,000 ﷼
365,000 ﷼
طول : 20 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 385,000 ﷼
365,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.4%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض8طول30 580,000 ﷼
550,000 ﷼
طول : 30 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 580,000 ﷼
550,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.8%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض8طول40 760,000 ﷼
720,000 ﷼
طول : 40 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 760,000 ﷼
720,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
2.0%-
< >والپست1/8 با ضدزنگ عرض8طول50 945,000 ﷼
900,000 ﷼
طول : 50 عرض : 8 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 945,000 ﷼
900,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.6%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض20طول30 880,000 ﷼
835,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 880,000 ﷼
835,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.8%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض15طول40 985,000 ﷼
935,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 985,000 ﷼
935,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.6%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض15طول30 755,000 ﷼
715,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 755,000 ﷼
715,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.4%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض13طول40 965,000 ﷼
915,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 965,000 ﷼
915,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.6%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض13طول30 735,000 ﷼
700,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 735,000 ﷼
700,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.4%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض12طول30 695,000 ﷼
660,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 695,000 ﷼
660,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.5%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض10طول40 840,000 ﷼
800,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 840,000 ﷼
800,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.8%-
< >والپست گیره دار1/8 عرض10طول30 645,000 ﷼
610,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 1.8mm واحد : عدد موجودی : موجود 645,000 ﷼
610,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.6%-
< >والپست منقطع2میل عرض20 طول20 565,000 ﷼
535,000 ﷼
طول : 20 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 565,000 ﷼
535,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.9%-
< >والپست منقطع2میل عرض20 طول30 860,000 ﷼
815,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 860,000 ﷼
815,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%-
< >والپست منقطع2میل عرض20 طول40 1,115,000 ﷼
1,060,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,115,000 ﷼
1,060,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.9%-
< >والپست منقطع2میل عرض20 طول50 1,425,000 ﷼
1,355,000 ﷼
طول : 50 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,425,000 ﷼
1,355,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%-
< >والپست منقطع2میل عرض15 طول20 485,000 ﷼
460,000 ﷼
طول : 20 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 485,000 ﷼
460,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.1%-
< >والپست منقطع2میل عرض15 طول30 730,000 ﷼
695,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 730,000 ﷼
695,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%-
< >والپست منقطع2میل عرض15 طول40 955,000 ﷼
905,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 955,000 ﷼
905,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.1%-
< >والپست منقطع2میل عرض15 طول50 1,215,000 ﷼
1,155,000 ﷼
طول : 50 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,215,000 ﷼
1,155,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.9%-
< >والپست منقطع2میل عرض13 طول20 475,000 ﷼
450,000 ﷼
طول : 20 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 475,000 ﷼
450,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.1%-
< >والپست منقطع2میل عرض13 طول30 715,000 ﷼
680,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 715,000 ﷼
680,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%-
< >والپست منقطع2میل عرض13 طول40 935,000 ﷼
890,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 935,000 ﷼
890,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.1%-
< >والپست منقطع2میل عرض13 طول50 1,195,000 ﷼
1,135,000 ﷼
طول : 50 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,195,000 ﷼
1,135,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.9%-
< >والپست منقطع2میل عرض12 طول20 450,000 ﷼
425,000 ﷼
طول : 20 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 450,000 ﷼
425,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست منقطع2میل عرض12 طول30 680,000 ﷼
645,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 680,000 ﷼
645,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.8%-
< >والپست منقطع2میل عرض12 طول40 890,000 ﷼
845,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 890,000 ﷼
845,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%-
< >والپست منقطع2میل عرض12 طول50 1,130,000 ﷼
1,075,000 ﷼
طول : 50 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,130,000 ﷼
1,075,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.5%-
< >والپست منقطع2میل عرض10 طول20 415,000 ﷼
395,000 ﷼
طول : 20 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 415,000 ﷼
395,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >والپست منقطع2میل عرض10 طول30 625,000 ﷼
595,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 625,000 ﷼
595,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.8%-
< >والپست منقطع2میل عرض10 طول40 820,000 ﷼
780,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 820,000 ﷼
780,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%-
< >والپست منقطع2میل عرض10 طول50 1,040,000 ﷼
990,000 ﷼
طول : 50 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,040,000 ﷼
990,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.0%-
< >والپست منقطع2میل عرض8 طول20 390,000 ﷼
370,000 ﷼
طول : 20 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 390,000 ﷼
370,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >والپست منقطع2میل عرض8 طول30 585,000 ﷼
555,000 ﷼
طول : 30 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 585,000 ﷼
555,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.9%-
< >والپست منقطع2میل عرض8 طول40 765,000 ﷼
725,000 ﷼
طول : 40 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 765,000 ﷼
725,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.4%-
< >والپست منقطع2میل عرض8 طول50 960,000 ﷼
910,000 ﷼
طول : 50 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 960,000 ﷼
910,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.5%-
< >والپست گیره دار2 عرض20طول40 1,155,000 ﷼
1,100,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,155,000 ﷼
1,100,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.9%-
< >والپست گیره دار2 عرض20طول30 885,000 ﷼
840,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 885,000 ﷼
840,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست گیره دار2 عرض15طول40 990,000 ﷼
940,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 990,000 ﷼
940,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.1%-
< >والپست گیره دار2 عرض15طول30 760,000 ﷼
720,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 760,000 ﷼
720,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%-
< >والپست گیره دار2 عرض13طول30 745,000 ﷼
705,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 745,000 ﷼
705,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%-
< >والپست گیره دار2 عرض12طول40 920,000 ﷼
875,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 920,000 ﷼
875,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%-
< >والپست گیره دار2 عرض12طول30 700,000 ﷼
665,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 700,000 ﷼
665,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.5%-
< >والپست گیره دار2 عرض10طول40 850,000 ﷼
805,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 850,000 ﷼
805,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
1.2%-
< >والپست گیره دار2 عرض10طول30 650,000 ﷼
615,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 650,000 ﷼
615,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.8%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض20طول20 600,000 ﷼
570,000 ﷼
طول : 20 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 600,000 ﷼
570,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.9%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض20طول30 910,000 ﷼
865,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 910,000 ﷼
865,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض20طول40 1,190,000 ﷼
1,130,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,190,000 ﷼
1,130,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.9%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض20طول50 1,515,000 ﷼
1,440,000 ﷼
طول : 50 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,515,000 ﷼
1,440,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض15طول20 515,000 ﷼
490,000 ﷼
طول : 20 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 515,000 ﷼
490,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.0%+
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض15طول30 780,000 ﷼
740,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 780,000 ﷼
740,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض15طول40 1,015,000 ﷼
965,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,015,000 ﷼
965,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.0%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض13طول20 505,000 ﷼
480,000 ﷼
طول : 20 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 505,000 ﷼
480,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.0%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض13طول30 765,000 ﷼
725,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 765,000 ﷼
725,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض13طول40 1,000,000 ﷼
950,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,000,000 ﷼
950,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.5%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض13طول50 1,270,000 ﷼
1,205,000 ﷼
طول : 50 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,270,000 ﷼
1,205,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.8%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض12طول20 480,000 ﷼
455,000 ﷼
طول : 20 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 480,000 ﷼
455,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.1%+
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض12طول30 720,000 ﷼
685,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 720,000 ﷼
685,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض12طول40 940,000 ﷼
895,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 940,000 ﷼
895,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.1%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض12طول50 1,200,000 ﷼
1,140,000 ﷼
طول : 50 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,200,000 ﷼
1,140,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.9%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض10طول20 445,000 ﷼
420,000 ﷼
طول : 20 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 445,000 ﷼
420,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.2%+
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض10طول30 665,000 ﷼
630,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 665,000 ﷼
630,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.8%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض10طول40 875,000 ﷼
830,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 875,000 ﷼
830,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض10طول50 1,105,000 ﷼
1,050,000 ﷼
طول : 50 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,105,000 ﷼
1,050,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.9%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض8طول20 410,000 ﷼
390,000 ﷼
طول : 20 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 410,000 ﷼
390,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.3%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض8طول30 620,000 ﷼
590,000 ﷼
طول : 30 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 620,000 ﷼
590,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.8%-
< >والپست2میل با ضدزنگ عرض8طول40 810,000 ﷼
770,000 ﷼
طول : 40 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 810,000 ﷼
770,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.3%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض20طول40 1,230,000 ﷼
1,170,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,230,000 ﷼
1,170,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.8%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض20طول30 940,000 ﷼
895,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 940,000 ﷼
895,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض15طول40 1,050,000 ﷼
1,000,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,050,000 ﷼
1,000,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.0%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض15طول30 805,000 ﷼
765,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 805,000 ﷼
765,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض13طول40 1,030,000 ﷼
980,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,030,000 ﷼
980,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.0%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض13طول30 785,000 ﷼
745,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 785,000 ﷼
745,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.3%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض12طول40 975,000 ﷼
925,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 975,000 ﷼
925,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.1%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض12طول30 745,000 ﷼
705,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 745,000 ﷼
705,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.4%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض10طول40 900,000 ﷼
855,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 900,000 ﷼
855,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
1.2%-
< >والپست2 گیره دار باضدزنگ عرض10طول30 690,000 ﷼
655,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 690,000 ﷼
655,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.8%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض20طول20 775,000 ﷼
735,000 ﷼
طول : 20 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 775,000 ﷼
735,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.3%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض20طول30 1,175,000 ﷼
1,115,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,175,000 ﷼
1,115,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.9%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض20طول40 1,530,000 ﷼
1,455,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,530,000 ﷼
1,455,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض20طول50 1,950,000 ﷼
1,855,000 ﷼
طول : 50 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,950,000 ﷼
1,855,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.1%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض15طول20 665,000 ﷼
630,000 ﷼
طول : 20 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 665,000 ﷼
630,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.8%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض15طول30 1,000,000 ﷼
950,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,000,000 ﷼
950,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض15طول40 1,305,000 ﷼
1,240,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,305,000 ﷼
1,240,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.2%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض15طول50 1,660,000 ﷼
1,580,000 ﷼
طول : 50 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,660,000 ﷼
1,580,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.3%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض13طول20 655,000 ﷼
620,000 ﷼
طول : 20 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 655,000 ﷼
620,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.8%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض13طول30 985,000 ﷼
935,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 985,000 ﷼
935,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.1%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض13طول40 1,285,000 ﷼
1,220,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,285,000 ﷼
1,220,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.2%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض13طول50 1,635,000 ﷼
1,555,000 ﷼
طول : 50 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,635,000 ﷼
1,555,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض12طول20 615,000 ﷼
585,000 ﷼
طول : 20 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 615,000 ﷼
585,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.8%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض12طول30 930,000 ﷼
885,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 930,000 ﷼
885,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.6%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض12طول40 1,215,000 ﷼
1,155,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,215,000 ﷼
1,155,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.3%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض12طول50 1,545,000 ﷼
1,470,000 ﷼
طول : 50 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,545,000 ﷼
1,470,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض10طول20 570,000 ﷼
540,000 ﷼
طول : 20 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 570,000 ﷼
540,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.9%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض10طول30 860,000 ﷼
815,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 860,000 ﷼
815,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.2%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض10طول40 1,120,000 ﷼
1,065,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,120,000 ﷼
1,065,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.4%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض10طول50 1,425,000 ﷼
1,355,000 ﷼
طول : 50 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,425,000 ﷼
1,355,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.1%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض8طول20 535,000 ﷼
505,000 ﷼
طول : 20 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 535,000 ﷼
505,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض8طول30 800,000 ﷼
760,000 ﷼
طول : 30 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 800,000 ﷼
760,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.3%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض8طول40 1,045,000 ﷼
995,000 ﷼
طول : 40 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,045,000 ﷼
995,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2میل گالوانیزه عرض8طول50 1,310,000 ﷼
1,245,000 ﷼
طول : 50 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,310,000 ﷼
1,245,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.8%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض20طول40 1,590,000 ﷼
1,510,000 ﷼
طول : 40 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,590,000 ﷼
1,510,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض20طول30 1,215,000 ﷼
1,155,000 ﷼
طول : 30 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,215,000 ﷼
1,155,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.9%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض15طول40 1,355,000 ﷼
1,290,000 ﷼
طول : 40 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,355,000 ﷼
1,290,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
0.8%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض15طول30 1,035,000 ﷼
985,000 ﷼
طول : 30 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,035,000 ﷼
985,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض13طول40 1,330,000 ﷼
1,265,000 ﷼
طول : 40 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,330,000 ﷼
1,265,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.2%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض13طول30 1,015,000 ﷼
965,000 ﷼
طول : 30 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,015,000 ﷼
965,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.0%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض12طول40 1,255,000 ﷼
1,195,000 ﷼
طول : 40 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,255,000 ﷼
1,195,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.2%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض12طول30 965,000 ﷼
915,000 ﷼
طول : 30 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 965,000 ﷼
915,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.1%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض10طول40 1,165,000 ﷼
1,105,000 ﷼
طول : 40 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,165,000 ﷼
1,105,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.3%-
< >والپست2 گالوانیزه گیره دار عرض10طول30 890,000 ﷼
845,000 ﷼
طول : 30 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 890,000 ﷼
845,000 ﷼
+
-
گالوانیزه
1.2%-
x

لطفا برای سفارش ابعاد خاص با ما تماس بگیرید.

والپست منقطع جدید در دیوار:

والپست منقطع (ناودانی نسل جدید) یا ناودانی منقطع که یکی از روشهای اتصال دیوار به اعضای سازه ای استفاده از اتصال کشویی در محل تماس است . مطابق بند ۶-۱-۴-۲-۵ قسمت الف پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله والپست منقطع یا ناودانی نسل جدید(والپست جدید) یکی از موارد مورد تایید است. وال پست منقطع در ابعاد و ضخامتهای متفاوت توجه به محاسبات سازه پروژه تولید می شود. در نتیجه قیمت والپست وابسته به ابعاد و نیاز پروژه معین می شود. برای خرید والپست با ما تماس بگیرید.

در ادامه در خصوص ویژگیها و قیمت وال پست جدید و خرید والپست از سیف وال توضیحات کاملتری است.

استفاده از والپست منقطع علاوه بر استاندارد بودن و انطباق با آیین نامه های جاری منجر به کاهش حداقل ۳۰ درصدی هزینه ها خواهد گردید. لازم به ذکر است تمامی ورق های مصرفی SAFE WALL از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تهیه می گردد و کاملترین و به روز ترین  قیمت والپست را می توانید در سایت این شرکت مشاهده نمایید. ضخامت ورق های مورد استفاده این شرکت حداقل از 1.8 میلیمتر تا ۶ میلیمتر می باشند. لازم به ذکر است کلیه ابعاد مطابق سفارش تولید می شود و این شرکت در خصوص مقدار ضخامت و به طور کلی ابعاد مورد سفارش هیچگونه مسئولیتی ندارد.

همانطور که بیان شد در سبد کالای شرکت سیف وال والپست با ضخامت 1.8 میلیمتر (والپست 1.8) در بخش وال پست منقطع برای سفارس موجود است. والپست منقطع ۱/۸ در تمامی ابعاد در فروشگاه سیف وال موجود است.

کلیه قطعات تولید شده دارای سوراخ لوبیایی شکل جهت نصب میلگرد بستر و پیچ و رولپلاک یا رولبولت نمودن به ستون می باشند.(لوبیایی شکل بودن سوراخها به نصاب امکان رگلاژ کردن قطعه والپست را روی ستون به هنگام نصب را می دهد).

مطابق بند پ6-1-4-2-12 به منظور جلوگیری از آسیب به سازه های بتنی در حین اجرای اتصالات مهار دیوارها

  • کلیه اتصالات به سازه های بتتی یا با استفاده از میخ و پیچ انجام می شود و یا در هنگام اجرای اسکلت سازه بتنی صفحات دارای گل میخ یا میلگرد جوش شده دارای خم انتهایی در مکان ها و مقاطع مورد نظر جایگذاری می شوندو
  • محل میخ یا پیچ در لبه قطعات باید به فاصله ای از لبه اجرا شود که موجب قلوه کن شدن پوشش بتنی اعضای سازه نشود.
  • استفاده از میخ های کاشت به صورت ضربه ای ممنوع می باشد و می توان از روش کاشت چرخشی استفاده نمود.
  • الزاما زاویه نصب پیچ یا میخ در اجرای اتصالات بر سطوح اعضای سازه به صورت قائم می باشد.
  • پیشنهاد می شود محل قرارگیری پیچ و یا میخ بر روی قطعات اتصال توسط مته مناسب و با یک شماره کمتر ، از قبل سوراخ شود.

 اثر میانقاب و ضرورت والپست:

هنگامی که داخل قاب با دیوار پر شود خواص دینامیکی نظیر سختی، مقاومت و همچنین شکل پذیری و… در یک سازه نسبت به حالتی که از میانقاب صرفنظر می شود، تغییر می کند. در سال های اخیر در ایران بیشتر خرابی های زلزله متمرکز به علت اثر میانقابی است. (زلزله تلخ کرمانشاه)

هم اکنون در ساختمان های امروزی به اثر میانقاب بدون در نظرگیری رفتار لرزه ای در طراحی و لزوما دتایل اجرایی مناسب برای تفکیک آن توجه ای نمی شود و دیوار های سازه ای از جمله دیوار های داخلی و خارجی بدون هیچگونه تمهیداتی اجرا می شوند. (ضرورت استفاده از والپست های نسل جدید)
در نتیجه اجزای غیر سازه ای مانند دیوار های داخلی و نماها طوری اجرا شوند که تا حد امکان مانعی برای حرکت اعضای سازه ای در زمان زلزله ایجاد نکنند. در غیر این صورت، اثر اندر کنش این اجزاء با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر گیرد.

مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ ، حداکثر تعداد طبقات ساختمانی که میتوان بر اساس این پیوست از میانقاب برای تأمین مقاومت جانبی استفاده کرد، ۴ طبقه است. این در حالی است که برای دیوارهای جداسازی هیچ محدودیتی نداریم و در برخی موارد مانند ساختمانهای بااهمیت خیلی زیاد کمتر از ۴ طبقه، ملزم به استفاده از دیوارهای جداسازی هستیم. این موضوع در بندهای پ ۶-۱-۴  و  پ ۶-۲  از پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ بیان شده است.

وجود میانقاب باعث افزایش سختی و مقاومت سازه در برابر بارهای جانبی و کاهش شکل پذیری سازه میشود. با افزایش سختی سازه، پریود طبیعی سازه کاهش پیدا می کند و درنتیجه نیروی زلزله بیشتری را جذب خواهد کرد. علاوه برآن، تغییر سختی توسط میانقابها میتواند موجب تغییر مرکز سختی و در نتیجه تحمیل پیچش به سازه شود؛ لذا با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که درصورتیکه دیوار به صورت میانقابی اجرا شود، بایستی اثرات جانبی آن در رفتار سازه به نحو مناسبی لحاظ شود. استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، این موضوع را در کاهش پریود تجربی سازه در نظر می گیرد.

         دپو وال پست منقطع ۵۰ سانتیمتری

اجرای دیوار در دهانه های مهاربندی :

در دهانه های مهاربندی در تمام ساختمانها، دیوار باید در جهت داخل صفحه از قاب سازه ای جداسازی شود. اجرای دیوار مهاربند یا با هرگونه تماس یا اتصال به مهاربند با توجه به اینکه مانع از عملکرد صحیح و رفتار مناسب مهاربند می شود ممنوع می باشد دیوار باید خارج از محور مهاربند و با جزییات جداسازی ارائه شده در پیوست ششم ۲۸۰۰ زلزله اجرا شود. در صورت نیاز می توان برای عدم نمایان بودن مهاربندها از دو دیوار در دو سمت مهاربندها که فاقد هر گونه اتصال و درگیری با مهاربند می باشد استفاده کرد و البته با رعایت جداسازی برای هر دو دیوار.

اتصال والپست و میلگردبستر:

وال پست منقطع(ناودانی منقطع) تولیدی این شرکت با سوراخهای ۴۵ درجه در بالها امکان جابجایی میلگرد بستر را به استادکار در بند دیوار می دهد. (مطابق تصویر زیر) میلگرد بستر یا قلاب در زلزله در داخل این سوراخهای لوبیایی حرکت آزادانه خواهد داشت. (در محصول جدید سیف وال این نوع اتصال اصلاح شده است) لازم به ذکر است این والپستها باید حداقل توسط دو پیچ یا دو رولبولت (اتصال چرخشی) به ستون بتنی متصل گردند و در اسکلت های فلزی توس جوش سراسری جان بالا و پایین ناودانی منقطع متصل شوند. داخل وال پست ها باید به اندازه ۰/۰۱ ارتفاع دیوار از مصالح تراکم پذیر ضد رطوبت مانند پشم سنگ یا ینولیت پر شود. ( جهت جلوگیری از اثر میانقاب که توضیح داده شد)

رها کردن انتهای میلگرد بستر در داخل ناودانی منقطع یا والپست سراسری و وادار میانی نیز مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰ زلزله مجاز است.

نکته ۱ :طبق نشریه ۷۲۹ ، حداکثر فاصله ناودانیهای منقطع از هم ۱.۵ متر میباشد.

نکته ۲ :در نواحی حفاظت شده تیر نباید هیچگونه قطعه اتصالی نصب شود. (دوبرابر ارتفاع تیر)

میلگردبستر در دیوار

       میلگردبستر در دیوار به همراه اتصال قدیمی وال پست

نکاتی در خصوص اندازه بال ناودانی منقطع:

مطابق نشریه ۷۲۹ ، حداقل طول همپوشانی نبشی یا ناودانی با دیوار ۳۰ میلیمتر میباشد. باتوجه به اینکه حداقل فاصله جداسازی از زیر سقف ۲۵ میلیمتر میباشد، مقدار بال ناودانی برای زیر سقفها  را می توان حداقل ۵۵ میلیمتر در نظر گرفت.

مطابق نشریه۷۲۹، طول همپوشانی این قطعات با دیوار حداقل ۳۰ میلیمتر در نظر گرفته می شود که باتوجه به ضخامت حداقل مصالح تراکم پذیر ۳۰ ( میلیمتر)، حداقل عرض بال ناودانیها یا نبشی های روی ستون ها ۶۰ میلیمتر می باشد.

آیا در پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ جداسازی دیوارهای داخلی نیز موردبحث واقع شده است؟

در این پیوست ضوابط و نحوه اجرای دیوارهای داخلی با رعایت جداسازی مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد نحوه اجرای این دیوارها در ادامه صحبت خواهیم کرد، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، لزوم جداسازی این دیوارها مشابه با دیوارهای پیرامونی است. دیوارهای داخلی نسبت به جابه جایی و شتاب حساس هستند و وقتی که از بالا و پایین ثابت می شوند، تحت اثر بارهای زلزله تغییر شکل داده و ممکن است موجب ترک خوردگی برشی وشکست شوند. همچنین نازک کاری دیوارها نیز دچار ترک یا جداشدگی می شوند.

از طرفی در بسیاری از موارد، تیغه ها به عنوان مهارجانبی برای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی محسوب میشوند؛ لذا در صورت بروز خرابی در آنهاممکن است تأسیسات نیز آسیب ببینند. پس برای جلوگیری از این اتفاقات، تیغه های داخلی نیز نیاز به جداسازی دارند.

تفاوت اجرای والپست سنتی با وال پست های جدید مطابق پیوست ششم :

قبل از ابلاغ پیوست ۶ استاندارد۲۸۰۰، برای اجرای والپستها از نبشی های سرتاسری کنار ستون و متصل به زیر تیر برای مقابله با نیروهای خارج از صفحه استفاده می شد. پیش از انتشار این پیوست و در سال ۹۷، سازمان نظام مهندسی ضابطه ۸۱۹ را ارائه کرد که در این ضابطه، جهت اتصال المانهای والپست به اعضای بتنی از میخهای کاشت به صورت ضربه ای استفاده می کردند. همچنین باتوجه به بند ۳-۵-۷ استاندارد ۲۸۰۰، رگ آخر دیوار باید با فشار و ملات کافی به زیر سقف مهار می شد. 

در گذشته از نبشی های سراسری در کنار ستون با فاصله حدوداً ۵ سانتیمتر از آن استفاده می شد و در قسمت بالایی به زیر تیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متصل می شد. اما این اتصال در نزدیکی ستون و اتصال در ناحیه حفاظت شده تیر است که در مباحث لرزه ای، هرگونه اتصال در این ناحیه توسط آیین نامه ها منع شده است. همچنین استفاده از نبشی کشی های سرتاسری کنار ستون باعث افزایش سختی سازه شده (ستون) و با فرضیات اولیه طراحی سازه مغایرت دارد. باتوجه به سختی این المانها و اتصال آنها به سازه، نیرو از سازه به نبشی ها منتقل شده و موجب کمانش نبشی ها میشوند. این موضوع در بیمارستان اسالم آباد غرب نیز با وجود اجرای صحیح سایر موارد اجرایی مشاهده شده بود. 

آیا  قیمت وال پست منقطع از نظر هزینه با صرفه است ؟

به طور قطع به یقین پاسخ این سوال مثبت و نسبت به قیمت والپست های سنتی که توسط نبشی ساخته می شوند با صرفه تر می باشند. برای مثال ساخت وال پست سنتی برای یک دیوار به ارتفاع سه متر نیاز به یک شاخه نبشی حداقل سایز ۴ دارد و حداقل ۲ کیلوگرم میلگرد یا تسمه و هزینه ساخت که مجموع این هزینه ها یقینا از سه ناودانی منقطع با قیمت بالا بیشتر می باشد. البته لازم به ذکر است که قیمت والپست منقطع کاملا به محاسبه و شرایط پروژه مرتبط می باشد.

ابعاد والپست های تولیدی:

ابعاد این والپست منقطع (ناودانی نسل جدید) با توجه به نقشه های ارائه شده مهندس محاسب سازه پروژه توسط شرکت SAFE WALL قابل تولید می باشد. همچنین با وارد کردن ابعاد مورد نیاز در بالا از قیمت وال پست جدید(قیمت روز وال پست منقطع) آگاه شوید.

در فروشگاه سیف وال شاهد بزرگترین و متنوع ترین لیست مقاطع از نظر ابعاد و جنس هستیم.

نکته مهم: والپست تولید شده توسط این شرکت به دلیل نوسان ابعاد بلوکهای تولیدی براساس ابعاد بلوک مورد استفاده کارفرما با حداکثر ۰/۵ سانتیمتر تولید می شود. لطفا در هنگام سفارش ابعاد دقیق بلوک را به همکاران ما اعلام بفرمایید.

مشتریان گرامی میتوانند جهت برآورد رایگان والپست مورد نیاز پروژه، نقشه های معماری خود را در سایت آپلود کنند یا با مهندسان این شرکت تماس حاصل فرمایند.

محصول جدید سیف وال والپست گیره دار :

وال پست گیره دار محصولی جدید از سیف وال می باشد که بهترین اتصال والپست جدید را با میلگرد بستر ایجاد می نماید و موجب ایجاد اتصال غلطکی بین ناودانی و قلاب میلگرد بستر می شود. والپست منقطع ۱/۸ گیره دار و ضخامت ۲ میلیمتر در بخش فروشگاه سایت موجود است.

وال پست گیره دار

        والپست گیره دار

کارفرمایان گرامی می توانند در این قسمت سفارش خود را ثبت نموده و یا با مهندسین شرکت از طریق لینک تماس با ما در ارتباط باشند. مراجعین محترم می توانند در قسمت فروشگاه به روزترین و کاملترین مجموعه والپست را از نظر قیمت والپست جدید مشاهده نمایند و نسبت به خرید والپست اقدام نمایند. همچنین والپست منقطع ۱/۸ نیز در بخش فروشگاه موجود است.

خرید والپست گالوانیزه نیز در این بخش قابل انجام است.

همچنین میتوانید به پیوست ششم استاندارد 2800 زلزله انتشارات مرکز تحقیقات راه و ساختمان و مسکن مراجعه نمایید. قیمت به روز والپست و تمام محصولات مرتبط با وال پست جدید را در قسمت فروشگاه سایت سیف وال جستجو کنید.

درصورت به روز نبودن قیمت والپست ها با تلفنهای شرکت تماس حاصل فرمایید.

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.