والپست سراسری انتهای دیوار آزاد و بازشو

قیمت والپست سراسری تاریخ بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۳

والپست سراسری انتهای دیوار آزاد و بازشو

قیمت والپست سراسری تاریخ بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۳

فیلتر
x

فیلتر ها

کد محصول قیمت طول عرض دیوار ضخامت واحد موجودی سبد خرید جنس و پوشش نوسانات
< >U عرض20 بال 5 6,990,000 ﷼
6,785,000 ﷼
طول : 270 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,990,000 ﷼
6,785,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 5 7,255,000 ﷼
7,040,000 ﷼
طول : 280 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,255,000 ﷼
7,040,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 5 7,510,000 ﷼
7,290,000 ﷼
طول : 290 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,510,000 ﷼
7,290,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 5 7,635,000 ﷼
7,410,000 ﷼
طول : 300 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,635,000 ﷼
7,410,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 5 8,030,000 ﷼
7,795,000 ﷼
طول : 310 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,030,000 ﷼
7,795,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 5 8,290,000 ﷼
8,045,000 ﷼
طول : 320 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,290,000 ﷼
8,045,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 5 8,545,000 ﷼
8,295,000 ﷼
طول : 330 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,545,000 ﷼
8,295,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 5 8,805,000 ﷼
8,545,000 ﷼
طول : 340 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,805,000 ﷼
8,545,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 5 9,065,000 ﷼
8,800,000 ﷼
طول : 350 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,065,000 ﷼
8,800,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 5 9,325,000 ﷼
9,050,000 ﷼
طول : 360 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,325,000 ﷼
9,050,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 5 5,880,000 ﷼
5,705,000 ﷼
طول : 270 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,880,000 ﷼
5,705,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 5 6,095,000 ﷼
5,915,000 ﷼
طول : 280 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,095,000 ﷼
5,915,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 5 6,315,000 ﷼
6,130,000 ﷼
طول : 290 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,315,000 ﷼
6,130,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 5 6,420,000 ﷼
6,230,000 ﷼
طول : 300 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,420,000 ﷼
6,230,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 5 6,750,000 ﷼
6,550,000 ﷼
طول : 310 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,750,000 ﷼
6,550,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 5 6,970,000 ﷼
6,765,000 ﷼
طول : 320 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,970,000 ﷼
6,765,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 5 7,185,000 ﷼
6,975,000 ﷼
طول : 330 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,185,000 ﷼
6,975,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 5 7,405,000 ﷼
7,185,000 ﷼
طول : 340 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,405,000 ﷼
7,185,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 5 7,620,000 ﷼
7,395,000 ﷼
طول : 350 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,620,000 ﷼
7,395,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 5 7,835,000 ﷼
7,605,000 ﷼
طول : 360 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,835,000 ﷼
7,605,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 5 5,620,000 ﷼
5,455,000 ﷼
طول : 270 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,620,000 ﷼
5,455,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 5 5,830,000 ﷼
5,660,000 ﷼
طول : 280 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,830,000 ﷼
5,660,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 5 6,040,000 ﷼
5,860,000 ﷼
طول : 290 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,040,000 ﷼
5,860,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 5 6,140,000 ﷼
5,960,000 ﷼
طول : 300 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,140,000 ﷼
5,960,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض13 بال 5 6,455,000 ﷼
6,265,000 ﷼
طول : 310 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,455,000 ﷼
6,265,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 5 6,660,000 ﷼
6,465,000 ﷼
طول : 320 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,660,000 ﷼
6,465,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 5 6,875,000 ﷼
6,670,000 ﷼
طول : 330 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,875,000 ﷼
6,670,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض13 بال 5 7,080,000 ﷼
6,870,000 ﷼
طول : 340 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,080,000 ﷼
6,870,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض13 بال 5 7,290,000 ﷼
7,075,000 ﷼
طول : 350 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,290,000 ﷼
7,075,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض13 بال 5 7,495,000 ﷼
7,275,000 ﷼
طول : 360 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,495,000 ﷼
7,275,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 5 5,310,000 ﷼
5,155,000 ﷼
طول : 270 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,310,000 ﷼
5,155,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 5 5,510,000 ﷼
5,345,000 ﷼
طول : 280 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,510,000 ﷼
5,345,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 5 5,705,000 ﷼
5,535,000 ﷼
طول : 290 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,705,000 ﷼
5,535,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 5 5,800,000 ﷼
5,630,000 ﷼
طول : 300 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,800,000 ﷼
5,630,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 5 6,095,000 ﷼
5,915,000 ﷼
طول : 310 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,095,000 ﷼
5,915,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 5 6,290,000 ﷼
6,105,000 ﷼
طول : 320 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,290,000 ﷼
6,105,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 5 6,485,000 ﷼
6,295,000 ﷼
طول : 330 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,485,000 ﷼
6,295,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 5 6,685,000 ﷼
6,490,000 ﷼
طول : 340 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,685,000 ﷼
6,490,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 5 6,885,000 ﷼
6,680,000 ﷼
طول : 350 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,885,000 ﷼
6,680,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 5 7,080,000 ﷼
6,870,000 ﷼
طول : 360 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,080,000 ﷼
6,870,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 5 4,870,000 ﷼
4,725,000 ﷼
طول : 270 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 4,870,000 ﷼
4,725,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض10 بال 5 5,050,000 ﷼
4,900,000 ﷼
طول : 280 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,050,000 ﷼
4,900,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 5 5,230,000 ﷼
5,075,000 ﷼
طول : 290 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,230,000 ﷼
5,075,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 5 5,315,000 ﷼
5,160,000 ﷼
طول : 300 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,315,000 ﷼
5,160,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض10 بال 5 5,590,000 ﷼
5,425,000 ﷼
طول : 310 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,590,000 ﷼
5,425,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض10 بال 5 5,770,000 ﷼
5,600,000 ﷼
طول : 320 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,770,000 ﷼
5,600,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض10 بال 5 5,950,000 ﷼
5,775,000 ﷼
طول : 330 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,950,000 ﷼
5,775,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 5 6,130,000 ﷼
5,950,000 ﷼
طول : 340 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,130,000 ﷼
5,950,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 5 6,310,000 ﷼
6,125,000 ﷼
طول : 350 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,310,000 ﷼
6,125,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 5 6,490,000 ﷼
6,300,000 ﷼
طول : 360 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,490,000 ﷼
6,300,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 5 4,455,000 ﷼
4,325,000 ﷼
طول : 270 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 4,455,000 ﷼
4,325,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 5 4,620,000 ﷼
4,485,000 ﷼
طول : 280 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 4,620,000 ﷼
4,485,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 5 4,785,000 ﷼
4,645,000 ﷼
طول : 290 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 4,785,000 ﷼
4,645,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 5 4,870,000 ﷼
4,725,000 ﷼
طول : 300 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 4,870,000 ﷼
4,725,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 5 5,115,000 ﷼
4,965,000 ﷼
طول : 310 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,115,000 ﷼
4,965,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 5 5,280,000 ﷼
5,125,000 ﷼
طول : 320 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,280,000 ﷼
5,125,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 5 5,445,000 ﷼
5,285,000 ﷼
طول : 330 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,445,000 ﷼
5,285,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 5 5,610,000 ﷼
5,445,000 ﷼
طول : 340 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,610,000 ﷼
5,445,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 5 5,775,000 ﷼
5,605,000 ﷼
طول : 350 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,775,000 ﷼
5,605,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 5 5,940,000 ﷼
5,765,000 ﷼
طول : 360 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,940,000 ﷼
5,765,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 7 7,925,000 ﷼
7,690,000 ﷼
طول : 270 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,925,000 ﷼
7,690,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 7 8,215,000 ﷼
7,975,000 ﷼
طول : 280 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,215,000 ﷼
7,975,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 7 8,510,000 ﷼
8,260,000 ﷼
طول : 290 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,510,000 ﷼
8,260,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 7 8,650,000 ﷼
8,395,000 ﷼
طول : 300 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,650,000 ﷼
8,395,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 7 9,095,000 ﷼
8,830,000 ﷼
طول : 310 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,095,000 ﷼
8,830,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 7 9,390,000 ﷼
9,115,000 ﷼
طول : 320 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,390,000 ﷼
9,115,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 7 9,685,000 ﷼
9,400,000 ﷼
طول : 330 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,685,000 ﷼
9,400,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 7 9,980,000 ﷼
9,685,000 ﷼
طول : 340 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,980,000 ﷼
9,685,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 بال 7 10,270,000 ﷼
9,970,000 ﷼
طول : 350 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,270,000 ﷼
9,970,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض20 بال 7 10,565,000 ﷼
10,255,000 ﷼
طول : 360 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,565,000 ﷼
10,255,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 7 6,820,000 ﷼
6,620,000 ﷼
طول : 270 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,820,000 ﷼
6,620,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 7 7,075,000 ﷼
6,865,000 ﷼
طول : 280 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,075,000 ﷼
6,865,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 7 7,325,000 ﷼
7,110,000 ﷼
طول : 290 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,325,000 ﷼
7,110,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 7 7,445,000 ﷼
7,225,000 ﷼
طول : 300 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,445,000 ﷼
7,225,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 7 7,830,000 ﷼
7,600,000 ﷼
طول : 310 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,830,000 ﷼
7,600,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 7 8,085,000 ﷼
7,845,000 ﷼
طول : 320 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,085,000 ﷼
7,845,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 7 8,335,000 ﷼
8,090,000 ﷼
طول : 330 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,335,000 ﷼
8,090,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 7 8,590,000 ﷼
8,335,000 ﷼
طول : 340 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,590,000 ﷼
8,335,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض15 بال 7 8,840,000 ﷼
8,580,000 ﷼
طول : 350 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,840,000 ﷼
8,580,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض15 بال 7 9,090,000 ﷼
8,825,000 ﷼
طول : 360 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,090,000 ﷼
8,825,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 6,580,000 ﷼
6,385,000 ﷼
طول : 270 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,580,000 ﷼
6,385,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 6,820,000 ﷼
6,620,000 ﷼
طول : 280 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,820,000 ﷼
6,620,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 7,070,000 ﷼
6,860,000 ﷼
طول : 290 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,070,000 ﷼
6,860,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض13 بال 7 7,185,000 ﷼
6,975,000 ﷼
طول : 300 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,185,000 ﷼
6,975,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 7,550,000 ﷼
7,330,000 ﷼
طول : 310 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,550,000 ﷼
7,330,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 7,800,000 ﷼
7,570,000 ﷼
طول : 320 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,800,000 ﷼
7,570,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض13 بال 7 8,040,000 ﷼
7,805,000 ﷼
طول : 330 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,040,000 ﷼
7,805,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 8,285,000 ﷼
8,040,000 ﷼
طول : 340 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,285,000 ﷼
8,040,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 8,525,000 ﷼
8,275,000 ﷼
طول : 350 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,525,000 ﷼
8,275,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض13 بال 7 8,775,000 ﷼
8,515,000 ﷼
طول : 360 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,775,000 ﷼
8,515,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 7 6,275,000 ﷼
6,090,000 ﷼
طول : 270 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,275,000 ﷼
6,090,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 7 6,505,000 ﷼
6,315,000 ﷼
طول : 280 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,505,000 ﷼
6,315,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 7 6,740,000 ﷼
6,540,000 ﷼
طول : 290 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,740,000 ﷼
6,540,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 7 6,850,000 ﷼
6,650,000 ﷼
طول : 300 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,850,000 ﷼
6,650,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 7 7,200,000 ﷼
6,990,000 ﷼
طول : 310 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,200,000 ﷼
6,990,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 7 7,435,000 ﷼
7,215,000 ﷼
طول : 320 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,435,000 ﷼
7,215,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 7 7,665,000 ﷼
7,440,000 ﷼
طول : 330 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,665,000 ﷼
7,440,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 7 7,895,000 ﷼
7,665,000 ﷼
طول : 340 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,895,000 ﷼
7,665,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض12 بال 7 8,135,000 ﷼
7,895,000 ﷼
طول : 350 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,135,000 ﷼
7,895,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض12 بال 7 8,365,000 ﷼
8,120,000 ﷼
طول : 360 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,365,000 ﷼
8,120,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 7 5,845,000 ﷼
5,670,000 ﷼
طول : 270 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,845,000 ﷼
5,670,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 7 6,060,000 ﷼
5,880,000 ﷼
طول : 280 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,060,000 ﷼
5,880,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 7 6,275,000 ﷼
6,090,000 ﷼
طول : 290 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,275,000 ﷼
6,090,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 7 6,380,000 ﷼
6,190,000 ﷼
طول : 300 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,380,000 ﷼
6,190,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 7 6,710,000 ﷼
6,510,000 ﷼
طول : 310 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,710,000 ﷼
6,510,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 7 6,920,000 ﷼
6,715,000 ﷼
طول : 320 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,920,000 ﷼
6,715,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض10 بال 7 7,135,000 ﷼
6,925,000 ﷼
طول : 330 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,135,000 ﷼
6,925,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض10 بال 7 7,355,000 ﷼
7,140,000 ﷼
طول : 340 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,355,000 ﷼
7,140,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض10 بال 7 7,570,000 ﷼
7,345,000 ﷼
طول : 350 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,570,000 ﷼
7,345,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض10 بال 7 7,785,000 ﷼
7,555,000 ﷼
طول : 360 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,785,000 ﷼
7,555,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 7 5,445,000 ﷼
5,285,000 ﷼
طول : 270 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,445,000 ﷼
5,285,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 7 5,645,000 ﷼
5,480,000 ﷼
طول : 280 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,645,000 ﷼
5,480,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 7 5,850,000 ﷼
5,675,000 ﷼
طول : 290 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,850,000 ﷼
5,675,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 7 5,950,000 ﷼
5,775,000 ﷼
طول : 300 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,950,000 ﷼
5,775,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 7 6,250,000 ﷼
6,065,000 ﷼
طول : 310 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,250,000 ﷼
6,065,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 7 6,450,000 ﷼
6,260,000 ﷼
طول : 320 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,450,000 ﷼
6,260,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 7 6,650,000 ﷼
6,455,000 ﷼
طول : 330 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,650,000 ﷼
6,455,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض8 بال 7 6,855,000 ﷼
6,655,000 ﷼
طول : 340 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,855,000 ﷼
6,655,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 7 7,060,000 ﷼
6,850,000 ﷼
طول : 350 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,060,000 ﷼
6,850,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >U عرض8 بال 7 7,260,000 ﷼
7,045,000 ﷼
طول : 360 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,260,000 ﷼
7,045,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 7,425,000 ﷼
7,205,000 ﷼
طول : 270 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,425,000 ﷼
7,205,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 7,695,000 ﷼
7,470,000 ﷼
طول : 280 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,695,000 ﷼
7,470,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 7,970,000 ﷼
7,735,000 ﷼
طول : 290 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,970,000 ﷼
7,735,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 8,110,000 ﷼
7,870,000 ﷼
طول : 300 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,110,000 ﷼
7,870,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 8,520,000 ﷼
8,270,000 ﷼
طول : 310 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,520,000 ﷼
8,270,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 8,795,000 ﷼
8,535,000 ﷼
طول : 320 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,795,000 ﷼
8,535,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 9,070,000 ﷼
8,805,000 ﷼
طول : 330 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,070,000 ﷼
8,805,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 9,345,000 ﷼
9,070,000 ﷼
طول : 340 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,345,000 ﷼
9,070,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 9,625,000 ﷼
9,340,000 ﷼
طول : 350 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,625,000 ﷼
9,340,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 5 9,895,000 ﷼
9,605,000 ﷼
طول : 360 عرض : 16 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,895,000 ﷼
9,605,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 6,240,000 ﷼
6,055,000 ﷼
طول : 270 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,240,000 ﷼
6,055,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 6,465,000 ﷼
6,275,000 ﷼
طول : 280 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,465,000 ﷼
6,275,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 6,695,000 ﷼
6,500,000 ﷼
طول : 290 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,695,000 ﷼
6,500,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 6,815,000 ﷼
6,615,000 ﷼
طول : 300 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,815,000 ﷼
6,615,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 7,160,000 ﷼
6,950,000 ﷼
طول : 310 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,160,000 ﷼
6,950,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 7,395,000 ﷼
7,175,000 ﷼
طول : 320 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,395,000 ﷼
7,175,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 7,620,000 ﷼
7,395,000 ﷼
طول : 330 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,620,000 ﷼
7,395,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 7,850,000 ﷼
7,620,000 ﷼
طول : 340 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,850,000 ﷼
7,620,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 8,085,000 ﷼
7,845,000 ﷼
طول : 350 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,085,000 ﷼
7,845,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 5 8,315,000 ﷼
8,070,000 ﷼
طول : 360 عرض : 11 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,315,000 ﷼
8,070,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 5,960,000 ﷼
5,785,000 ﷼
طول : 270 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,960,000 ﷼
5,785,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 6,175,000 ﷼
5,995,000 ﷼
طول : 280 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,175,000 ﷼
5,995,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 6,400,000 ﷼
6,210,000 ﷼
طول : 290 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,400,000 ﷼
6,210,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 6,510,000 ﷼
6,320,000 ﷼
طول : 300 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,510,000 ﷼
6,320,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 6,840,000 ﷼
6,640,000 ﷼
طول : 310 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,840,000 ﷼
6,640,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 7,065,000 ﷼
6,855,000 ﷼
طول : 320 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,065,000 ﷼
6,855,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 7,285,000 ﷼
7,070,000 ﷼
طول : 330 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,285,000 ﷼
7,070,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 7,500,000 ﷼
7,280,000 ﷼
طول : 340 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,500,000 ﷼
7,280,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 7,720,000 ﷼
7,495,000 ﷼
طول : 350 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,720,000 ﷼
7,495,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 5 7,945,000 ﷼
7,710,000 ﷼
طول : 360 عرض : 9.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,945,000 ﷼
7,710,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 5,625,000 ﷼
5,460,000 ﷼
طول : 270 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,625,000 ﷼
5,460,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 5,830,000 ﷼
5,660,000 ﷼
طول : 280 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,830,000 ﷼
5,660,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 6,040,000 ﷼
5,860,000 ﷼
طول : 290 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,040,000 ﷼
5,860,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 6,150,000 ﷼
5,970,000 ﷼
طول : 300 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,150,000 ﷼
5,970,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 6,455,000 ﷼
6,265,000 ﷼
طول : 310 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,455,000 ﷼
6,265,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 6,665,000 ﷼
6,470,000 ﷼
طول : 320 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,665,000 ﷼
6,470,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 6,875,000 ﷼
6,670,000 ﷼
طول : 330 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,875,000 ﷼
6,670,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 7,085,000 ﷼
6,875,000 ﷼
طول : 340 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,085,000 ﷼
6,875,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 7,290,000 ﷼
7,075,000 ﷼
طول : 350 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,290,000 ﷼
7,075,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض12 با ضدزنگ بال 5 7,495,000 ﷼
7,275,000 ﷼
طول : 360 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,495,000 ﷼
7,275,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 5,150,000 ﷼
5,000,000 ﷼
طول : 270 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,150,000 ﷼
5,000,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 5,345,000 ﷼
5,185,000 ﷼
طول : 280 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,345,000 ﷼
5,185,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 5,535,000 ﷼
5,370,000 ﷼
طول : 290 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,535,000 ﷼
5,370,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 5,635,000 ﷼
5,470,000 ﷼
طول : 300 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,635,000 ﷼
5,470,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 5,920,000 ﷼
5,745,000 ﷼
طول : 310 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,920,000 ﷼
5,745,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 6,110,000 ﷼
5,930,000 ﷼
طول : 320 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,110,000 ﷼
5,930,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 6,300,000 ﷼
6,115,000 ﷼
طول : 330 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,300,000 ﷼
6,115,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 6,485,000 ﷼
6,295,000 ﷼
طول : 340 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,485,000 ﷼
6,295,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 6,680,000 ﷼
6,485,000 ﷼
طول : 350 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,680,000 ﷼
6,485,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض10 با ضدزنگ بال 5 6,875,000 ﷼
6,670,000 ﷼
طول : 360 عرض : 6 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,875,000 ﷼
6,670,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 4,715,000 ﷼
4,575,000 ﷼
طول : 270 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 4,715,000 ﷼
4,575,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 4,885,000 ﷼
4,740,000 ﷼
طول : 280 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 4,885,000 ﷼
4,740,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 5,060,000 ﷼
4,910,000 ﷼
طول : 290 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,060,000 ﷼
4,910,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 5,150,000 ﷼
5,000,000 ﷼
طول : 300 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,150,000 ﷼
5,000,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 5,410,000 ﷼
5,250,000 ﷼
طول : 310 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,410,000 ﷼
5,250,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 5,585,000 ﷼
5,420,000 ﷼
طول : 320 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,585,000 ﷼
5,420,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 5,760,000 ﷼
5,590,000 ﷼
طول : 330 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,760,000 ﷼
5,590,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 5,935,000 ﷼
5,760,000 ﷼
طول : 340 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 5,935,000 ﷼
5,760,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 6,110,000 ﷼
5,930,000 ﷼
طول : 350 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,110,000 ﷼
5,930,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض8 با ضدزنگ بال 5 6,280,000 ﷼
6,095,000 ﷼
طول : 360 عرض : 4 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,280,000 ﷼
6,095,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 8,410,000 ﷼
8,165,000 ﷼
طول : 270 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,410,000 ﷼
8,165,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 8,720,000 ﷼
8,465,000 ﷼
طول : 280 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,720,000 ﷼
8,465,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 9,035,000 ﷼
8,770,000 ﷼
طول : 290 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,035,000 ﷼
8,770,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 9,190,000 ﷼
8,920,000 ﷼
طول : 300 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,190,000 ﷼
8,920,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 9,660,000 ﷼
9,375,000 ﷼
طول : 310 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,660,000 ﷼
9,375,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 9,970,000 ﷼
9,675,000 ﷼
طول : 320 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,970,000 ﷼
9,675,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 10,280,000 ﷼
9,980,000 ﷼
طول : 330 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,280,000 ﷼
9,980,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 10,590,000 ﷼
10,280,000 ﷼
طول : 340 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,590,000 ﷼
10,280,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 10,900,000 ﷼
10,580,000 ﷼
طول : 350 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,900,000 ﷼
10,580,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض20 با ضدزنگ بال 7 11,215,000 ﷼
10,885,000 ﷼
طول : 360 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,215,000 ﷼
10,885,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 7,235,000 ﷼
7,020,000 ﷼
طول : 270 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,235,000 ﷼
7,020,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 7,500,000 ﷼
7,280,000 ﷼
طول : 280 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,500,000 ﷼
7,280,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 7,770,000 ﷼
7,540,000 ﷼
طول : 290 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,770,000 ﷼
7,540,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 7,910,000 ﷼
7,675,000 ﷼
طول : 300 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,910,000 ﷼
7,675,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 8,305,000 ﷼
8,060,000 ﷼
طول : 310 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,305,000 ﷼
8,060,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 8,570,000 ﷼
8,320,000 ﷼
طول : 320 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,570,000 ﷼
8,320,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 8,840,000 ﷼
8,580,000 ﷼
طول : 330 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,840,000 ﷼
8,580,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 9,110,000 ﷼
8,840,000 ﷼
طول : 340 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,110,000 ﷼
8,840,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 9,375,000 ﷼
9,100,000 ﷼
طول : 350 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,375,000 ﷼
9,100,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض15 با ضدزنگ بال 7 9,645,000 ﷼
9,360,000 ﷼
طول : 360 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,645,000 ﷼
9,360,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 7 6,970,000 ﷼
6,765,000 ﷼
طول : 270 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 6,970,000 ﷼
6,765,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 7 7,235,000 ﷼
7,020,000 ﷼
طول : 280 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,235,000 ﷼
7,020,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 7 7,490,000 ﷼
7,270,000 ﷼
طول : 290 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,490,000 ﷼
7,270,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 7 7,620,000 ﷼
7,395,000 ﷼
طول : 300 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,620,000 ﷼
7,395,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >U عرض13 با ضدزنگ بال 7 8,005,000 ﷼
7,770,000 ﷼
طول : 310 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,005,000 ﷼
7,770,000 ﷼
+
-