وال پست وادار میانی/والپست وادار میانی

قیمت وادار میانی تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

وال پست وادار میانی/والپست وادار میانی

قیمت وادار میانی تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

فیلتر
x

فیلتر ها

کد محصول قیمت طول عرض دیوار ضخامت واحد موجودی سبد خرید جنس و پوشش نوسانات
< >H عرض 20 بال 5 9,890,000 ﷼
9,600,000 ﷼
طول : 270 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,890,000 ﷼
9,600,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض 20 بال 5 10,255,000 ﷼
9,955,000 ﷼
طول : 280 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,255,000 ﷼
9,955,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض 20 بال 5 10,620,000 ﷼
10,310,000 ﷼
طول : 290 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,620,000 ﷼
10,310,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض 20 بال 5 10,800,000 ﷼
10,485,000 ﷼
طول : 300 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,800,000 ﷼
10,485,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض 20 بال 5 11,360,000 ﷼
11,025,000 ﷼
طول : 310 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,360,000 ﷼
11,025,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض 20 بال 5 11,720,000 ﷼
11,375,000 ﷼
طول : 320 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,720,000 ﷼
11,375,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض 20 بال 5 12,090,000 ﷼
11,735,000 ﷼
طول : 330 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,090,000 ﷼
11,735,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض 20 بال 5 12,455,000 ﷼
12,090,000 ﷼
طول : 340 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,455,000 ﷼
12,090,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض 20 بال 5 12,820,000 ﷼
12,445,000 ﷼
طول : 350 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,820,000 ﷼
12,445,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض 20 بال 5 13,185,000 ﷼
12,800,000 ﷼
طول : 360 عرض : 20 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 13,185,000 ﷼
12,800,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض15 بال 5 8,835,000 ﷼
8,575,000 ﷼
طول : 270 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,835,000 ﷼
8,575,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض15 بال 5 9,160,000 ﷼
8,890,000 ﷼
طول : 280 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,160,000 ﷼
8,890,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض15 بال 5 9,490,000 ﷼
9,210,000 ﷼
طول : 290 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,490,000 ﷼
9,210,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض15 بال 5 9,650,000 ﷼
9,365,000 ﷼
طول : 300 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,650,000 ﷼
9,365,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض15 بال 5 10,145,000 ﷼
9,845,000 ﷼
طول : 310 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,145,000 ﷼
9,845,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض15 بال 5 10,465,000 ﷼
10,160,000 ﷼
طول : 320 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,465,000 ﷼
10,160,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض15 بال 5 10,795,000 ﷼
10,480,000 ﷼
طول : 330 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,795,000 ﷼
10,480,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض15 بال 5 11,120,000 ﷼
10,795,000 ﷼
طول : 340 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,120,000 ﷼
10,795,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض15 بال 5 11,445,000 ﷼
11,110,000 ﷼
طول : 350 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,445,000 ﷼
11,110,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض15 بال 5 11,775,000 ﷼
11,430,000 ﷼
طول : 360 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,775,000 ﷼
11,430,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض13 بال 5 8,605,000 ﷼
8,350,000 ﷼
طول : 270 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,605,000 ﷼
8,350,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض13 بال 5 8,920,000 ﷼
8,660,000 ﷼
طول : 280 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,920,000 ﷼
8,660,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض13 بال 5 9,240,000 ﷼
8,970,000 ﷼
طول : 290 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,240,000 ﷼
8,970,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض13 بال 5 9,405,000 ﷼
9,130,000 ﷼
طول : 300 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,405,000 ﷼
9,130,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض13 بال 5 9,880,000 ﷼
9,590,000 ﷼
طول : 310 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,880,000 ﷼
9,590,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض13 بال 5 10,200,000 ﷼
9,900,000 ﷼
طول : 320 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,200,000 ﷼
9,900,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض13 بال 5 10,520,000 ﷼
10,210,000 ﷼
طول : 330 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,520,000 ﷼
10,210,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض13 بال 5 10,840,000 ﷼
10,520,000 ﷼
طول : 340 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,840,000 ﷼
10,520,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض13 بال 5 11,150,000 ﷼
10,825,000 ﷼
طول : 350 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,150,000 ﷼
10,825,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض13 بال 5 11,470,000 ﷼
11,135,000 ﷼
طول : 360 عرض : 13.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,470,000 ﷼
11,135,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض12 بال 5 8,300,000 ﷼
8,055,000 ﷼
طول : 270 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,300,000 ﷼
8,055,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض12 بال 5 8,610,000 ﷼
8,355,000 ﷼
طول : 280 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,610,000 ﷼
8,355,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض12 بال 5 8,910,000 ﷼
8,650,000 ﷼
طول : 290 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,910,000 ﷼
8,650,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض12 بال 5 9,070,000 ﷼
8,805,000 ﷼
طول : 300 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,070,000 ﷼
8,805,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض12 بال 5 9,530,000 ﷼
9,250,000 ﷼
طول : 310 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,530,000 ﷼
9,250,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض12 بال 5 9,835,000 ﷼
9,545,000 ﷼
طول : 320 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,835,000 ﷼
9,545,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض12 بال 5 10,145,000 ﷼
9,845,000 ﷼
طول : 330 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,145,000 ﷼
9,845,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض12 بال 5 10,450,000 ﷼
10,145,000 ﷼
طول : 340 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,450,000 ﷼
10,145,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض12 بال 5 10,755,000 ﷼
10,440,000 ﷼
طول : 350 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,755,000 ﷼
10,440,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض12 بال 5 11,065,000 ﷼
10,740,000 ﷼
طول : 360 عرض : 12 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,065,000 ﷼
10,740,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض10 بال 5 7,860,000 ﷼
7,630,000 ﷼
طول : 270 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,860,000 ﷼
7,630,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض10 بال 5 8,150,000 ﷼
7,910,000 ﷼
طول : 280 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,150,000 ﷼
7,910,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض10 بال 5 8,445,000 ﷼
8,195,000 ﷼
طول : 290 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,445,000 ﷼
8,195,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض10 بال 5 8,595,000 ﷼
8,340,000 ﷼
طول : 300 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,595,000 ﷼
8,340,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض10 بال 5 9,025,000 ﷼
8,760,000 ﷼
طول : 310 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,025,000 ﷼
8,760,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض10 بال 5 9,315,000 ﷼
9,040,000 ﷼
طول : 320 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,315,000 ﷼
9,040,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض10 بال 5 9,605,000 ﷼
9,325,000 ﷼
طول : 330 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,605,000 ﷼
9,325,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض10 بال 5 9,895,000 ﷼
9,605,000 ﷼
طول : 340 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,895,000 ﷼
9,605,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض10 بال 5 10,190,000 ﷼
9,890,000 ﷼
طول : 350 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,190,000 ﷼
9,890,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض10 بال 5 10,480,000 ﷼
10,170,000 ﷼
طول : 360 عرض : 10 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,480,000 ﷼
10,170,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض8 بال 5 7,415,000 ﷼
7,195,000 ﷼
طول : 270 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,415,000 ﷼
7,195,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض8 بال 5 7,685,000 ﷼
7,460,000 ﷼
طول : 280 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,685,000 ﷼
7,460,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض8 بال 5 7,960,000 ﷼
7,725,000 ﷼
طول : 290 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,960,000 ﷼
7,725,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض8 بال 5 8,105,000 ﷼
7,865,000 ﷼
طول : 300 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,105,000 ﷼
7,865,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض8 بال 5 8,510,000 ﷼
8,260,000 ﷼
طول : 310 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,510,000 ﷼
8,260,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض8 بال 5 8,785,000 ﷼
8,525,000 ﷼
طول : 320 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,785,000 ﷼
8,525,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض8 بال 5 9,055,000 ﷼
8,790,000 ﷼
طول : 330 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,055,000 ﷼
8,790,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض8 بال 5 9,335,000 ﷼
9,060,000 ﷼
طول : 340 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,335,000 ﷼
9,060,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.7%+
< >H عرض8 بال 5 9,605,000 ﷼
9,325,000 ﷼
طول : 350 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,605,000 ﷼
9,325,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض8 بال 5 9,880,000 ﷼
9,590,000 ﷼
طول : 360 عرض : 8 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,880,000 ﷼
9,590,000 ﷼
+
-
ورق سیاه
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 10,480,000 ﷼
10,170,000 ﷼
طول : 270 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,480,000 ﷼
10,170,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 10,865,000 ﷼
10,545,000 ﷼
طول : 280 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,865,000 ﷼
10,545,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 11,255,000 ﷼
10,925,000 ﷼
طول : 290 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,255,000 ﷼
10,925,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 11,455,000 ﷼
11,120,000 ﷼
طول : 300 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,455,000 ﷼
11,120,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 12,030,000 ﷼
11,675,000 ﷼
طول : 310 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,030,000 ﷼
11,675,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 12,415,000 ﷼
12,050,000 ﷼
طول : 320 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,415,000 ﷼
12,050,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 12,805,000 ﷼
12,430,000 ﷼
طول : 330 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,805,000 ﷼
12,430,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 13,190,000 ﷼
12,805,000 ﷼
طول : 340 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 13,190,000 ﷼
12,805,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 13,580,000 ﷼
13,180,000 ﷼
طول : 350 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 13,580,000 ﷼
13,180,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض20 با ضدزنگ بال 5 13,970,000 ﷼
13,560,000 ﷼
طول : 360 عرض : 27 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 13,970,000 ﷼
13,560,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 9,350,000 ﷼
9,075,000 ﷼
طول : 270 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,350,000 ﷼
9,075,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 9,695,000 ﷼
9,410,000 ﷼
طول : 280 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,695,000 ﷼
9,410,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 10,040,000 ﷼
9,745,000 ﷼
طول : 290 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,040,000 ﷼
9,745,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 10,220,000 ﷼
9,920,000 ﷼
طول : 300 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,220,000 ﷼
9,920,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 10,730,000 ﷼
10,415,000 ﷼
طول : 310 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,730,000 ﷼
10,415,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 11,080,000 ﷼
10,755,000 ﷼
طول : 320 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,080,000 ﷼
10,755,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 11,425,000 ﷼
11,090,000 ﷼
طول : 330 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,425,000 ﷼
11,090,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 11,770,000 ﷼
11,425,000 ﷼
طول : 340 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,770,000 ﷼
11,425,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 12,115,000 ﷼
11,760,000 ﷼
طول : 350 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,115,000 ﷼
11,760,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض15 با ضدزنگ بال 5 12,460,000 ﷼
12,095,000 ﷼
طول : 360 عرض : 22 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,460,000 ﷼
12,095,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 9,095,000 ﷼
8,830,000 ﷼
طول : 270 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,095,000 ﷼
8,830,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 9,435,000 ﷼
9,160,000 ﷼
طول : 280 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,435,000 ﷼
9,160,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 9,770,000 ﷼
9,485,000 ﷼
طول : 290 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,770,000 ﷼
9,485,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 9,950,000 ﷼
9,660,000 ﷼
طول : 300 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,950,000 ﷼
9,660,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 10,445,000 ﷼
10,140,000 ﷼
طول : 310 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,445,000 ﷼
10,140,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 10,780,000 ﷼
10,465,000 ﷼
طول : 320 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,780,000 ﷼
10,465,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 11,120,000 ﷼
10,795,000 ﷼
طول : 330 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,120,000 ﷼
10,795,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 11,455,000 ﷼
11,120,000 ﷼
طول : 340 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,455,000 ﷼
11,120,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 11,795,000 ﷼
11,450,000 ﷼
طول : 350 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,795,000 ﷼
11,450,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض13 با ضدزنگ بال 5 12,130,000 ﷼
11,775,000 ﷼
طول : 360 عرض : 20.5 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 12,130,000 ﷼
11,775,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 8,775,000 ﷼
8,515,000 ﷼
طول : 270 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,775,000 ﷼
8,515,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 9,095,000 ﷼
8,830,000 ﷼
طول : 280 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,095,000 ﷼
8,830,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 9,420,000 ﷼
9,145,000 ﷼
طول : 290 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,420,000 ﷼
9,145,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 9,595,000 ﷼
9,315,000 ﷼
طول : 300 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,595,000 ﷼
9,315,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 10,070,000 ﷼
9,775,000 ﷼
طول : 310 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,070,000 ﷼
9,775,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 10,395,000 ﷼
10,090,000 ﷼
طول : 320 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,395,000 ﷼
10,090,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 10,720,000 ﷼
10,405,000 ﷼
طول : 330 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,720,000 ﷼
10,405,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 11,045,000 ﷼
10,720,000 ﷼
طول : 340 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,045,000 ﷼
10,720,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 11,370,000 ﷼
11,035,000 ﷼
طول : 350 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,370,000 ﷼
11,035,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض12 با ضدزنگ بال 5 11,695,000 ﷼
11,350,000 ﷼
طول : 360 عرض : 19 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,695,000 ﷼
11,350,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 8,305,000 ﷼
8,060,000 ﷼
طول : 270 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,305,000 ﷼
8,060,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 8,615,000 ﷼
8,360,000 ﷼
طول : 280 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,615,000 ﷼
8,360,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 8,915,000 ﷼
8,655,000 ﷼
طول : 290 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,915,000 ﷼
8,655,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 9,085,000 ﷼
8,820,000 ﷼
طول : 300 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,085,000 ﷼
8,820,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 9,535,000 ﷼
9,255,000 ﷼
طول : 310 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,535,000 ﷼
9,255,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 9,840,000 ﷼
9,550,000 ﷼
طول : 320 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,840,000 ﷼
9,550,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 10,150,000 ﷼
9,850,000 ﷼
طول : 330 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,150,000 ﷼
9,850,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 10,455,000 ﷼
10,150,000 ﷼
طول : 340 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,455,000 ﷼
10,150,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 10,760,000 ﷼
10,445,000 ﷼
طول : 350 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,760,000 ﷼
10,445,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض10 با ضدزنگ بال 5 11,070,000 ﷼
10,745,000 ﷼
طول : 360 عرض : 17 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 11,070,000 ﷼
10,745,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 7,825,000 ﷼
7,595,000 ﷼
طول : 270 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 7,825,000 ﷼
7,595,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 8,120,000 ﷼
7,880,000 ﷼
طول : 280 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,120,000 ﷼
7,880,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 8,405,000 ﷼
8,160,000 ﷼
طول : 290 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,405,000 ﷼
8,160,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 8,565,000 ﷼
8,315,000 ﷼
طول : 300 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,565,000 ﷼
8,315,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 8,985,000 ﷼
8,720,000 ﷼
طول : 310 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 8,985,000 ﷼
8,720,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 9,280,000 ﷼
9,005,000 ﷼
طول : 320 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,280,000 ﷼
9,005,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 9,565,000 ﷼
9,285,000 ﷼
طول : 330 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,565,000 ﷼
9,285,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.7%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 9,855,000 ﷼
9,565,000 ﷼
طول : 340 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 9,855,000 ﷼
9,565,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 10,145,000 ﷼
9,845,000 ﷼
طول : 350 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,145,000 ﷼
9,845,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
< >H عرض8 با ضدزنگ بال 5 10,435,000 ﷼
10,130,000 ﷼
طول : 360 عرض : 15 ضخامت : 2mm واحد : عدد موجودی : موجود 10,435,000 ﷼
10,130,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
0.6%+
x

لطفا برای سفارش ابعاد خاص با ما تماس بگیرید.

وال پست وادار میانی:

در صورتی که طول دیوار از مقادیر مجاز بر اساس طراحی (حداکثر 4 متر) بیشتر شود، از عضو قائم با مقاطع فولادی(وال پست وادار میانی یا والپست اچ) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزای مسلح کننده آن استفاده می شود.(والپست وادار میانی) قیمت وادار میانی را میتوانید با درج ابعاد مورد نظر در قسمت بالا بدست آورید. فروش وال پست در فروشگاه سیف وال در تمامی ابعاد.

والپست وادار میانی (والپست اچ) باید به نحو مناسب به کف سازه با اتصال به صورت مفصلی متصل شود. اتصال آن زیر تراز سقف باید در راستای داخل صفحه به صورت کشویی (اتصال غلطکی) باشد تا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم شود.والپست میانی باید بتواند به اندازه ۰/۰۱ ارتفاع قاب سازه ای در داخل ناودانی کشویی (اتصال غلطکی) از هر طرف نوسان یا حرکت داشته باشد. میلگردهای بستر نیز باید داخل سوراخهای بالهای وال پست میانی قلاب شده یا توسط گیره و قلاب به جان متصل گردند.

مطابق بند پ ۶-۱-۴-۲-۴ در دیوار با ارتفاع بیش از ۳/۵ متر باید با استفاده از عضو افقی با مقطع فولادی یا بتنی (تیرک) و یا وادار افقی ارتفاع آزاد دیوار را کاهش داد.

مطابق بند ۸-۳-۵-۱  مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان حداکثر ارتفاع مجاز دیوار غیر سازه ای از تراز کف مجاور ۳/۵ متر یا سی برابر عرض دیوار می باشد ، در صورت تجاوز از این حد باید با استفاده از مهارهای افقی مناسب مانند کلاف این الزام محقق شود. ( پیوست ششم استاندارد  ۲۸۰۰ مقدم تر است )

طول آزاد دیوار غیر سازه ای بین دو پشت بند یا کلاف نباید از 40 برابر عرض دیوار و یا 5 متر بیشتر باشد، در غیر اینصورت لازم است با تعبیه مهار قائم مانند کلاف یا پشت بند در طول دیوار این الزام محقق شود. مهار قائم باید در تمام ارتفاع دیوار به طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیک ترین عناصر افقی سازه ای مهار شود.( پیوست ششم استاندارد  ۲۸۰۰ مقدم تر است )

اتصال وادار افقی:

اجرای وادار افقی باید همزمان با چیدن دیوار صورت پذیرد. یعنی ابتدا دیوار زیر وادار افقی (تیرک) را می چینیم، سپس وادار را روی آن طوری قرار می دهیم که تکیه گاه کافی به دیوار زیرین خود داشته باشد. در نهایت دیوار بالای تیرک را اجرا می کنیم. دلیل اینکه باید تیرک کاملا روی دیوار زیرین خود قرار بگیرد این است که پیوست ششم استاندارد 2800 اجازه تحمل بار ثقلی برای وادار افقی را نداده است.

برای جلوگیری از انتقال نیرو به ستون، اتصال وادار افقی به ستون ممنوع می باشد؛ زیرا باعث تشکیل پدیده ستون کوتاه می شود. بدین منظور به عنوان یک روش مناسب و پیشنهاد شده توسط پیوست ششم استاندارد 2800، ناودانی هایی را به عنوان نشیمن برای تیرک در نظر می گیریم و به ستون متصل می کنیم. ناودانیها به ورقهای فلزی تعبیه شده روی ستون جوش می شوند. انتهای وادار افقی باید حداقل 3 سانتیمتر یا یکصدم ارتفاع از ستون فاصله داشته باشد تا بتواند حرکت آزادانه داشته باشد. مقدار این فاصله مشابه فاصله دیوار از ستون باید محاسبه شده و رعایت شود. برای نگهداریی بلوکهای بالا وپایین دیوار می توان از نبشی و ناودانی نگهدارنده استفاده کرد.

مقایسه وادار میانی با الیاف شیشه:

مطابق پیوست ششم استاندارد 2800 زلزله بند پ6-1-4-2-11-1 استفاده از الیاف شیشه بجای وادار میانی مجاز می باشد. با توجه به قیمت الیاف شیشه موجود در بازار فعلی به ظاهر از لحاظ هزینه تمام شده مناسب تر از وادار میانی می باشد. اما متاسفانه هیچ کدام از الیاف تولید شده یا به عبارت بهتر وارد شده در ایران مغایر با استانداردهای پیوست ششم 2800 زلزله می باشد. مطابق این استاندارد عنصر زیرکونیوم موجود در این الیاف نباید کمتر از 16 درصد باشد تا بتواند در محیط قلیایی دیوار مقاومت نماید که در صورت رعایت این بند مسلما قیمت تمام شده الیاف شیشه از قیمت والپست اچ بالاتر می باشد. نتیجه خرید وادار میانی مطمئن تر و به صرفه تر از خرید الیاف شیشه می باشد.

قیمت وادار میانی(والپست اچ) کاملا وابسته به شرایط پروژه و محاسبه ابعاد آن مرتبط می باشد.

                                 وادار میانی اجرا شده برای دیوار داخلی

نکات مهم :

نکته ۱ : دیوار در داخل صفحه جابه جا می شود و اجازه حرکت جانبی دارد، پس نیازی به رعایت فاصله بین دیوار و وادار میانی نیست. (عدم نیاز به ایجاد فاصله با مواد تراکم پذیر )درواقع وجود یا عدم وجود آن تأثیری در رفتار دیوار و اندرکنش با سازه ندارد.

نکته ۲ :در اجرای وادارهای میانی همواره باید فاصله بین وادار و المانهای اصلی سازه رعایت شود. زیرا باید اجازه افزایش طول المانهای والپست به دلیل تغییرات دمای محیط به المانها را داد. در غیر این صورت وادار در دو سمت مقید شده و موجب کمانش وادار و درنتیجه تخریب دیوار میشود.

نکته ۳ : اجرای وادار (والپست اچ)در ناحیه حفاظت شده تیر ( دوبرابر ارتفاع تیر) مجاز نمی باشد.

نکته ۴ : مطابق بند پ ۶-۱-۴-۲-۱ پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله  وادار باید به نحو مناسبی به کف سازه با اتصال به صورت مفصلی متصل شود ولی اتصال آن در زیر تراز سقف باید در راستای داخل صفحه به صورت کشویی باشدتا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم شود.

وال پست های تولیدی در این مجموعه به صورت یک تکه تا طول ۴ متر بدون جوش با بالهای سوراخدار می باشند.(سفارشی) همچنین جوشکاری وادارهای میانی این شرکت توسط دستگاه جوش CO2 جهت تولید با کیفیت بالاتر انجام می پذیرند.

تنش سطحی در جوشکاری فلزهای مختلف و به خصوص فولاد باعث می شود تا نفوذ کمتری در جوش ایجاد شود. تحقیقات و تجربه متخصصین نشان داد که استفاده از گاز CO2 این تنش را تا حدود زیادی کم می کند و نفوذ بیشتری را در اتصال ایجاد می کند. یکی دیگر از نکات مهم در جوشکاری به روش CO2 این است که با متمرکز کردن حرارت قوس، می توان نفوذ بسیار بیشتری را ایجاد کرد. باید به این نکته توجه کنید که نفوذ بیشتر در جوشکاری باعث بهبود کیفیت در جوشکاری شده و استحکام بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.

فروش وال پست وادار میانی در سیف وال:

در فروشگاه سیف وال شاهد بیشترین تنوع ابعاد و جنس می باشیم و این مجموعه در خصوص فروش وال پست وادار میانی در طولهای متفاوت (۲۷۰ سانتیمتر تا ۳۶۰ سانتیمتر به صورت یک تکه و بدون خط جوش) در خدمت همکاران و سازندگان گرامی می باشد.لازم به ذکر است قیمت والپست ها در فروشگاه هر روز به روز رسانی می شود.

قطعات تولیدی SAFE WALL با بال های سوراخدار ۱۰ سانتیمتری و جان سراسری در ابعاد طولی و ضخامتی متفاوت قابل سفارش می باشند.

وادار میانی H شکل SAFE WALL  با رعایت مفاد آیین نامه در ابعاد متنوع مطابق با سفارش مشتری تولید می شود. برای اطلاع از قیمت وادار میانی به قسمت بالا مراجعه فرمایید. همچنین میتوانید به پیوست ششم استاندارد 2800 زلزله انتشارات مرکز تحقیقات راه و ساختمان و مسکن مراجعه نمود.  

جهت اطلاع از قیمت وادار میانی و خرید وادار میانی به قسمت بالا مراجعه نمایید.

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.