کشویی وادار میانی و U سراسری

قیمت کشویی وادار تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

کشویی وادار میانی و U سراسری

قیمت کشویی وادار تاریخ بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۴۰۳

فیلتر
x

فیلتر ها

کد محصول قیمت طول عرض دیوار ضخامت واحد موجودی سبد خرید جنس و پوشش نوسانات
< >کشویی عرض20طول10 بال6 855,000 ﷼
810,000 ﷼
طول : 10 عرض : 20 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 855,000 ﷼
810,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض20طول15 بال6 1,275,000 ﷼
1,210,000 ﷼
طول : 15 عرض : 20 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,275,000 ﷼
1,210,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض20طول20 بال6 1,700,000 ﷼
1,615,000 ﷼
طول : 20 عرض : 20 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,700,000 ﷼
1,615,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض15طول10 بال6 725,000 ﷼
690,000 ﷼
طول : 10 عرض : 15 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 725,000 ﷼
690,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض15طول15 بال6 1,090,000 ﷼
1,035,000 ﷼
طول : 15 عرض : 15 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,090,000 ﷼
1,035,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض15طول20 بال6 1,445,000 ﷼
1,375,000 ﷼
طول : 20 عرض : 15 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,445,000 ﷼
1,375,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض13طول10 بال6 690,000 ﷼
655,000 ﷼
طول : 10 عرض : 13.5 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 690,000 ﷼
655,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض13طول15 بال6 1,030,000 ﷼
980,000 ﷼
طول : 15 عرض : 13.5 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,030,000 ﷼
980,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض13طول20 بال6 1,375,000 ﷼
1,305,000 ﷼
طول : 20 عرض : 13.5 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,375,000 ﷼
1,305,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض12طول10 بال6 655,000 ﷼
620,000 ﷼
طول : 10 عرض : 12 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 655,000 ﷼
620,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض12طول15 بال6 975,000 ﷼
925,000 ﷼
طول : 15 عرض : 12 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 975,000 ﷼
925,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض12طول20 بال6 1,300,000 ﷼
1,235,000 ﷼
طول : 20 عرض : 12 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,300,000 ﷼
1,235,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض10طول10 بال6 600,000 ﷼
570,000 ﷼
طول : 10 عرض : 10 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 600,000 ﷼
570,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض10طول20 بال6 1,200,000 ﷼
1,140,000 ﷼
طول : 20 عرض : 10 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,200,000 ﷼
1,140,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض8طول10 بال6 555,000 ﷼
525,000 ﷼
طول : 10 عرض : 8 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 555,000 ﷼
525,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض8طول15 بال6 825,000 ﷼
785,000 ﷼
طول : 15 عرض : 8 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 825,000 ﷼
785,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی عرض8طول20 بال6 1,100,000 ﷼
1,045,000 ﷼
طول : 20 عرض : 8 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,100,000 ﷼
1,045,000 ﷼
+
-
ورق سیاه 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض20طول10 بال6 890,000 ﷼
845,000 ﷼
طول : 10 عرض : 20 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 890,000 ﷼
845,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
91.1%-
< >کشویی با ضدزنگ عرض20طول15 بال6 1,330,000 ﷼
1,265,000 ﷼
طول : 15 عرض : 20 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,330,000 ﷼
1,265,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ
88.0%-
< >کشویی با ضدزنگ عرض20طول20 بال6 1,770,000 ﷼
1,685,000 ﷼
طول : 20 عرض : 20 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,770,000 ﷼
1,685,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض15طول15 بال6 1,135,000 ﷼
1,080,000 ﷼
طول : 15 عرض : 15 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,135,000 ﷼
1,080,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض15طول20 بال6 1,515,000 ﷼
1,440,000 ﷼
طول : 20 عرض : 15 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,515,000 ﷼
1,440,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض13طول10 بال6 720,000 ﷼
685,000 ﷼
طول : 10 عرض : 13.5 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 720,000 ﷼
685,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض13طول15 بال6 1,080,000 ﷼
1,025,000 ﷼
طول : 15 عرض : 13.5 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,080,000 ﷼
1,025,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض13طول20 بال6 1,435,000 ﷼
1,365,000 ﷼
طول : 20 عرض : 13.5 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,435,000 ﷼
1,365,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض12طول10 بال6 680,000 ﷼
645,000 ﷼
طول : 10 عرض : 12 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 680,000 ﷼
645,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض12طول15 بال6 1,020,000 ﷼
970,000 ﷼
طول : 15 عرض : 12 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,020,000 ﷼
970,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض12طول20 بال6 1,355,000 ﷼
1,290,000 ﷼
طول : 20 عرض : 12 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,355,000 ﷼
1,290,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض10طول10 بال6 625,000 ﷼
595,000 ﷼
طول : 10 عرض : 10 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 625,000 ﷼
595,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض10طول15 بال6 940,000 ﷼
895,000 ﷼
طول : 15 عرض : 10 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 940,000 ﷼
895,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض10طول20 بال6 1,250,000 ﷼
1,190,000 ﷼
طول : 20 عرض : 10 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,250,000 ﷼
1,190,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض8طول10 بال6 580,000 ﷼
550,000 ﷼
طول : 10 عرض : 8 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 580,000 ﷼
550,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض8طول15 بال6 865,000 ﷼
820,000 ﷼
طول : 15 عرض : 8 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 865,000 ﷼
820,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
< >کشویی با ضدزنگ عرض8طول20 بال6 1,145,000 ﷼
1,090,000 ﷼
طول : 20 عرض : 8 ضخامت : 4mm واحد : عدد موجودی : موجود 1,145,000 ﷼
1,090,000 ﷼
+
-
با ضدزنگ 0
x

لطفا برای سفارش ابعاد خاص با ما تماس بگیرید.

 

کشویی وادار یا کشویی والپست:

مطابق بند آیین نامه پیوست ششم اتصال بالای وادار میانی باید توسط کشویی وادار میانی و U سراسری مهار گردد . این اتصال باید به صورت غلطکی در جهت قاب دیوار باشد. لازم به ذکر است به دلیل ایجاد بار نقطه ای در محل اتصال کشویی مذکور باید با حداقل ضخامت 4 میلیمتر ساخته شود.والپست میانی (وادار میانی) باید بتواند به اندازه ۰/۰۱ ارتفاع قاب سازه ای در داخل کشویی وادار میانی و U سراسری (اتصال غلطکی) از هر طرف نوسان یا حرکت داشته باشد.

مطابق بند پ ۶-۱-۴-۲-۱ پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ زلزله  وادار باید به نحو مناسبی به کف سازه با اتصال به صورت مفصلی متصل شود ولی اتصال آن در زیر تراز سقف باید در راستای داخل صفحه به صورت کشویی باشدتا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم شود.

کلیه قطعات تولید شده دارای سوراخ لوبیایی شکل جهت نصب با رولبولت به تیر یا ستون می باشند.(لوبیایی شکل بودن سوراخها به نصاب امکان رگلاژ کردن قطعه والپست را روی تیر یا ستون به هنگام نصب را می دهد.

هنگام زلزله یک طبقه نسبت به طبقه دیگر جابه جایی نسبی دارد. در این صورت اگر دیوار به زیر تیر یا سقف متصل باشد و جداسازی صورت نگرفته باشد، در اثر جابه جایی نسبی، بالای دیوار که به تیر یا سقف متصل است آزاد شده و در سیکل های بعدی زلزله فرو میریزد. در واقع در صورت جداسازی دیوار، دیگر مفصل پلاستیک در بالای دیوار ایجاد نخواهد شد و بالای دیوار دارای تکیه گاه مفصلی است. همچنین در صورت عدم جداسازی دیوار از زیر تیر یا سقف، سختی دیوار بر سختی تیر می افزاید و از تشکیل مفصل پلاستیک در تیرها جلوگیری می کند.

علاوه برآن، اگر اجازه حرکت در داخل صفحه به دیوار داده نشود، باتوجه به فرضیات تحلیل و طراحی قاب خمشی که اتصال صلب را بدون تغییر زاویه قاب در نظر می گیریم یا به عبارت بهتر زاویه کنج ۹۰ درجه باقی می ماند، اعمال نیرو به کنج دیوار موجب خرابی آن شده و عکس العمل این نیرو نیز موجب آسیب به تیر یا سقف می شود.

مطابق نشریه ۷۲۹، فاصله مرکز تا مرکز قطعات اتصال ناودانی یا نبشی، نباید از ۱/۵ متر تجاوز کند. در اشکال زیر دیوار میتواند عمود بر صفحه آزادانه حرکت کند

کشویی safe wall در ابعاد متنوع مطابق با نظر مهندس محاسب آماده تولید می باشد.

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.